Ouders en school

De pedagogische driehoek: school - kind - ouders

Op de Vrije School Zeeland vinden we het belangrijk dat leerkrachten en ouders gezamenlijk om de kinderen staan. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer je als school en ouders samen op een lijn zit. Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de situatie thuis, andersom vragen we van de ouders ook betrokkenheid bij de school.

Klassenraad

Er zijn gedurende het schooljaar geregeld activiteiten waar we de hulp van ouders bij vragen, zoals jaarfeesten, klassenuitjes en schoonmaken van de klas/school. Deze hulp is onmisbaar voor de leerkracht(en) en voor ouders biedt dit een goede gelegenheid om zijdelings mee te maken wat het kind beleeft op school. Een klas heeft ca. drie klassenouders, de klassenraad. De klassenraad ondersteunt de leerkracht bij algemene en praktische zaken in en rond de klas, zoals het regelen van ouderhulp bij de eerdergenoemde activiteiten.

Ouderavonden

Er zijn per jaar minimaal twee ouderavonden in elke klas. Op zo’n avond wordt verteld over de gang van zaken in de klas, het periodeonderwijs, de achtergronden van de vertelstof, de jaarfeesten en waar verder behoefte aan is bij ouders. Het doel van de ouderavonden is om de verbinding tussen school en thuis te bestendigen.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken met alle ouders, indien nodig vaker (op afspraak). Vanaf het tweede gesprek in klas 4 is het kind bij deze gesprekken aanwezig. Van elk gesprek wordt een kort verslag gemaakt dat bewaard wordt in het digitale dossier.

Getuigschrift en oudste kleuterverslag

In het vrijeschoolonderwijs krijgen kinderen van klas 1 t/m 6 aan het eind van het jaar een getuigschrift, de oudste kleuters krijgen bij de overgang naar de eerste klas het oudste kleuterverslag. In het getuigschrift en in het kleuterverslag wordt de ontwikkeling van het kind beschreven op het niveau van denken, voelen en willen. Bij het getuigschrift komt ook een overzicht van de (leer)ontwikkeling bij de verschillende vakken.

Nieuwsbrief & Parro

In de nieuwsbrief die om de week verschijnt, houden wij ouders op de hoogte van alles wat er speelt in en rondom school. Parro is de communicatie app van ParnasSys. Mededelingen van de leerkracht, een bijpraatbrief of bijvoorbeeld een oproep voor hulp bij een activiteit kunnen eenvoudig via Parro aan ouders worden doorgegeven.