Kiezen voor een school
 met een sterke
eigen
  identiteit

© Flickr - walker4412

Als je kind bijna 4 jaar wordt, en vaak al eerder, komt de vraag op welke basisschool het beste voor hem of haar zal zijn. Als je de VSZ in overweging neemt dan komen er verschillende vragen op. De VSZ is tenslotte een school met een sterke eigen identiteit.

Op deze pagina hebben we enkele van die vragen opgepakt en trachten te beantwoorden. Over het leren, over hoogbegaafdheid en ook over een typisch vrijeschoolterm als periodeonderwijs. Het is een eerste begin. Als je nog meer vragen hebt ben je altijd welkom op de school voor een nader gesprek en kennismaking. Zie daarvoor de contactpagina.

Levensbeschouwing

Het ritme van de seizoenen wordt gevierd met bijbehorende feesten. Deze zijn gekoppeld aan (christelijke) heiligen, zoals St. Michael en St. Maarten. De verhalen van deze heiligen staan symbool voor algemene waarden die op deze dagen centraal staan: moed , het overwinnen van je angsten, delen van wat je hebt met je medemens.
Er wordt geen christelijk godsdienstonderwijs gegeven; de school staat open voor alle levensbeschouwingen. In vakken als maatschappijleer komen de diverse wereldgodsdiensten aan de orde.

Verbonden met de natuur

In het vrijeschoolonderwijs is er een nauwe verbondenheid met de natuur. In de lessen komen de seizoenswisselingen nadrukkelijk aan de orde. Ook wordt er ieder seizoen een jaarfeest gevierd.
De inrichting van het gebouw en de lokalen stralen een warme sfeer uit door het gebruik van zo veel mogelijk natuurlijke materialen.
Als er gekookt wordt, doen we dat met biologische voedingsmiddelen. Zo proberen we de kinderen bewust te maken van hun omgeving. En ze zorg mee te geven voor alles wat leeft.

Vaste leerkracht

Vaste leerkracht: Elke klas wordt in principe vanaf groep 3 begeleid door dezelfde leerkracht. Dat leidt tot een bijzondere band binnen een groep en de individuele verstandhouding tussen leerkracht en kind. Wel vindt na groep 5 een grondige evaluatie plaats of er nog genoeg ontwikkelingsmogelijkheden liggen voor de daarop volgende jaren. Is dit niet het geval, vindt er een wisseling van leerkracht plaats.

Vertelstof in culturen

De vertelstof is het “bindmiddel” tussen de verschillende vakken. Deze is voor elke groep anders, aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind. De vertelstof door de jaren heen volgt in grote lijnen de cultuurontwikkeling van de mensheid.

Vreemde talen

Al op de kleuterschool krijgen de kinderen spelenderwijs Franse, Duitse en Engelse rijmpjes en liedjes aangeboden. Vanaf groep 3 leren de kinderen ook Engels. In in de latere groepen komt daar Frans en Duits bij.

Rapport

Aan het eind van ieder schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift. Het geeft een beeld van de ontwikkeling die het kind dat jaar heeft doorlopen; welke kennis en vaardigheden hij/zij heeft verworven en welke plaats de leerling in het sociale geheel heeft ingenomen.

De school als gemeenschap

De school beschouwt zich niet als een afzonderlijke leerplek, maar als een deel van het leven, van de omgeving van kinderen, hun ouders en van de leerkrachten.
Er heerst een grote onderlinge betrokkenheid. Inbreng van en ondersteuning door ouders wordt regelmatig gevraagd. Ieder doet dat op zijn eigen manier en voor zover tijd en mogelijkheden het toelaten. Of het nu gaat om het eenmalig meebrengen van sap bij een feestje of het bijhouden van de schooltuin, iedere bijdrage wordt gewaardeerd.

Hoogbegaafd

De school kent een protocol voor hoogbegaafdheid. Bij ieder kind wordt nauwkeurig bekeken wat het nodig heeft. Voor snelle leerlingen maken de leerkrachten gebruik van verschillende technieken. Zo kunnen ze de stof “compacter” en verrijkende of verdiepende taken aanbieden. De nadruk ligt niet specifiek op cognitief gebied. Juist doordat er ook veel aandacht aan creatieve ontplooiing wordt geschonken, kan een intelligent kind zich breed ontwikkelen. Het kind krijgt daarmee een groot palet van mogelijkheden zich te uiten of thema’s van verschillende kanten te benaderen.

Leren staat centraal

Je kind gaat naar school om te leren. De manier van leren op de vrije school is soms anders dan op andere scholen. De kinderen worden gestimuleerd om zich de aangeboden stof werkelijk eigen te maken. Daarom gebruiken de leerkrachten diverse manieren om een onderwerp aan bod te laten komen: beweging, uitstapjes, tekeningen of verhaaltjes maken bij de behandelde stof. De leerresultaten van de leerlingen wordt gevolgd met het leerlingenvolgsysteem. Zo maken de leerlingen elk half jaar een CITO-voortgangstoets. De uitkomsten worden besproken met de ouder(s) / verzorgers.

Structuur en discipline

Het achterliggende idee van het vrije school onderwijs is dat de lesstof in dienst moet staan van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht geeft daarom zo veel mogelijk zelf vorm aan het aanbod van de lesstof. Uiteraard binnen de geldende normen. Het onderwijs wordt gestructureerd aangeboden; er wordt gebruik gemaakt van een vast dag-, week- en jaarrooster. Er zijn duidelijke schoolregels. Wij verwachten van alle kinderen dat ze zich daaraan houden.

Periodeonderwijs

Typerend voor het vrijeschoolonderwijs is het periodeonderwijs. In blokken van 3-6 weken wordt er in de ochtenduren aandacht besteedt aan één onderwerp, bijvoorbeeld rekenen, taal of aardrijkskunde. Hierdoor ontstaat een sterke verbinding met de leerstof en kunnen de kinderen de stof als deze gedurende een langere periode intensief wordt aangeboden beter opnemen. Later op de dag wisselen de vakken elkaar per uur af. Dan is er ook elke dag een oefenuur rekenen en taal.

Informatiebijeenkomst

Op de volgende woensdagen is er een openbare informatiebijeenkomst:

11 december 2019 van 9.30 tot 10.30 uur.
11 maart 2020 van 9.30 uur tot 10.30 uur.
17 juni 2020 van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Opgeven voor een van deze ochtenden kan via volgende link:

Voor algemene informatie kunt u verder kijken op www.kiezenvoordevrijeschool.nl