Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De vrije school is een school waar gekeken wordt naar een kind als geheel. Daardoor staat een goede sociaal-emotionele ontwikkeling centraal in ons onderwijs. De persoonlijke aandacht en verbinding tussen leerkracht en leerling vormt daarin een belangrijke schakel.

We vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit goed is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.

social emotionele ontwikkeling kinderen

In alle klassen besteden we veel aandacht aan de samenwerking tussen leerlingen. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleert het leerproces en verbetert de sociale vaardigheden. We streven naar een gezond en evenwichtig pedagogisch klimaat. Een logisch gevolg hiervan is dat pestgedrag veel minder voorkomt. Uiteraard heeft de school wel een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet.

We maken gebruik van de leerlijn sociale vorming met oefeningen uit de Regenboogtraining (methode ontwikkeld door de BVS, begeleidingsdienst voor Vrije Scholen).