Passend onderwijs

(Extra) ondersteuning in de school

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zo passend mogelijk onderwijs krijgt. Om dat te realiseren volgen wij de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel, kunstzinnig, cognitief en motorisch gebied. 

Elk kind is anders en leert op zijn/haar eigen manier. De een werkt snel, de ander droomt weg en weer een ander heeft wat meer hulp en aanwijzingen nodig. Daarom bieden we soms extra ondersteuning, zoveel mogelijk binnen de klas.
Indien nodig wordt er voor een kind een persoonlijk handelingsplan opgesteld, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van het kind. Zo'n plan wordt altijd met de ouders besproken. 

Om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen, gebruiken we ParnasSys. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem, waarin toetsgegevens, verslagen van oudergesprekken, gemaakte afspraken en eventueel handelingsplannen worden opgenomen. Ouders kunnen dit te allen tijde inzien, het dossier is opvraagbaar bij de directeur.

Intern begeleider

De intern begeleider, ook wel IB-er genoemd, is de spil binnen passend onderwijs en (extra) ondersteuning. Zij bezoekt de klassen, voert gesprekken met leerkrachten, helpt met het opstellen van plannen voor bepaalde kinderen en vraagt arrangementen aan bij het samenwerkingsverband. Zij ondersteunt de leerkrachten en neemt initiatieven om planmatig en deskundig met leer- en ontwikkelingsproblemen om te gaan. Voor ouders is zij, naast de leerkracht, het aanspreekpunt bij zorgen over de ontwikkeling van hun kind. De IB-er is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op het gebied van toetsresultaten en het pedagogisch-didactisch handelen in de school.

Remedial teacher

De remedial teacher, of RT-er, is gericht op de extra begeleiding van kinderen met leerproblemen. De RT-er ondersteunt de leerkrachten bij het zoeken naar materialen, het uitzetten van leerlijnen en het differentiëren in de klassen. Zij werkt met kleine groepjes of individuele kinderen, neemt toetsen af en stemt de ondersteuning af met de onderwijsassistent en IB-er. Sommige kinderen volgen RT van een buitenschoolse RT-er. Dit kan tijdens schooltijd plaats vinden, na goed overleg met de leerkracht en IB-er.

Ondersteuningsteam


De kinder- & klassen- besprekingen

De IB-er, RT-er, onderwijsassistent en directeur vormen samen het ondersteuningsteam en overleggen regelmatig over leerlingen die (mogelijk) een extra ondersteuningsvraag hebben. Een kind kan ook door de ouders of de leerkracht ingebracht worden om te bespreken.

Regelmatig bespreken de leerkrachten hun klas en individuele leerlingen in de pedagogische vergadering van het team. Daarbij kijken we niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de dynamiek van een klas, de sfeer en het sociale klimaat.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel is na te lezen op welke manier wij op school de (extra) ondersteuning hebben geregeld. U kunt het SOP hier downloaden.