Ouderbetrokkenheid

Op de Vrije School Zeeland vinden we het belangrijk dat leerkrachten en ouders gezamenlijk om de kinderen staan. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand, kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer je als school en ouders samen op een lijn zit. Het is belangrijk dat de school op de hoogte is van de situatie thuis, andersom vragen we van de ouders ook betrokkenheid bij de school.

Er zijn gedurende het schooljaar geregeld activiteiten waar we de hulp van ouders bij vragen, zoals jaarfeesten, klassenuitjes en schoonmaken van de klas/school. Deze hulp is fijn voor de leerkracht(en) en voor ouders biedt dit een goede gelegenheid om zijdelings mee te maken wat het kind beleeft op school.

Een klas heeft ca. drie klassenouders, de klassenraad. De klassenraad ondersteunt de leerkracht bij algemene en praktische zaken in en rond de klas, zoals het regelen van ouderhulp bij de eerdergenoemde activiteiten.

Communicatie en informatie

Er zijn minimaal twee ouderavonden in elke klas. Op die avond wordt verteld over de gang van zaken in de klas, het periodeonderwijs, de achtergronden van de vertelstof, de jaarfeesten en waar verder behoefte aan is bij ouders. Het doel van de ouderavonden is om de verbinding tussen school en thuis te bestendigen.

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken met alle ouders, indien nodig vaker. Van elk gesprek wordt een kort verslag gemaakt dat bewaard wordt in het leerlingdossier.

In het vrijeschoolonderwijs krijgen kinderen van klas 1 t/m 6 aan het eind van het jaar een getuigschrift, de oudste kleuters krijgen bij de overgang naar de eerste klas het oudste kleuterverslag. In het getuigschrift en in het kleuterverslag wordt de ontwikkeling van het kind beschreven op het niveau van denken, voelen en willen. Bij het getuigschrift komt ook een overzicht van de (leer)ontwikkeling bij de verschillende vakken.

In de nieuwsbrief die om de week verschijnt, houden wij ouders op de hoogte van alles wat er speelt in en rondom school. Tevens dient de nieuwsbrief als agenda van de komende activiteiten.