Vrijeschoolonderwijs

Leren met hoofd, hart en handen. Dat is waar de vrije school voor staat. Wat ons uniek maakt ten opzichte van andere vormen van onderwijs. Wij geloven dat onderwijs verder gaat dan alleen leren lezen of rekenen. Onderwijzen is ook opvoeden. En bovenal staat onderwijs in dienst van de persoonlijkheidsvorming van het kind. Als Vrije school willen we van betekenis zijn in het leven van een kind.

In essentie hanteren we daar als vrije school een eenvoudig principe voor: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Aandacht is hierbij ontzettend belangrijk.

Op de vrije school werken we klassikaal en verwerken de leerlingen de leerstof naar hun eigen mogelijkheden en niveau. steinerLeerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt.

Naast de standaard lessen als rekenen en taal, besteden we veel aandacht aan kunstzinnig onderwijs en de sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen met vertrouwen in zichtzelf en respect voor anderen. Ieder kind mag zichzelf zijn bij ons op school en wordt uitgenodigd en aangemoedigd zijn/haar eigenheid te laten zien.

De vraag; ‘Wie is dit kind?’, is daardoor belangrijker dan ‘Wat kan dit kind?’
Deze gedachte is geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner.

Een ander belangrijk element in ons onderwijs is dat we aansluiten bij de ontwikkelingsfasen die kinderen van nature doormaken.

In de totale ontwikkelingsweg van een kind zijn drie belangrijke fasen te onderscheiden:

  1. In de eerste zeven levensjaren ligt het hoofdaccent op de lichamelijke ontwikkeling
  2. In de tweede zeven jaar gaat het vooral om de ontwikkeling van het gevoelsleven (moraliteit, kunstzinnigheid) en
  3. Na het veertiende jaar ligt het accent meer op de ontplooiing van het zelfstandig denken.

Op dit uitgangspunt is het leerplan van de vrijeschool geënt. Het begeleidt als een organisch ondersteunend bouwwerk de stappen die een kind zet in zijn groei naar volwassenheid.

Wil je meer weten over de ontwikkelingsfasen van kinderen tussen 0-14 jaar en hoe we daar als vrije school invulling aan geven, neem dan even een kijkje op de website vrijeschoolbeweging.nl